• برگزاری مجلس ارتحال آیت الله شمس خراسانی در قطیف

    برگزاری مجلس ارتحال آیت الله شمس خراسانی در قطیف

      مراسم ارتحال ایت الله سیدحسین شمس خراسانی ره در حسینیه خباز قطیف عربستان از طرف علامه سیدضیاءقطیفی