• ام البنین بدم، اگر بود مرا بنین

    ام البنین بدم، اگر بود مرا بنین

    سروده ایت الله سیدحسین شمس خراسانی به مناسبت 13جمادی الثانی، سالگرد ان بانوی مکرم