• تغییر و تحول در نظام آموزشی حوزه‌های علمیه

    تغییر و تحول در نظام آموزشی حوزه‌های علمیه

    تغییرات مصوب شورای عالی برای فقه و اصول سطوح عالی حوزه‌های علمیه