• نگاهی اجمالی به زندگی علمی و آثار آیت الله سید حسین شمس خراسانی

    نگاهی اجمالی به زندگی علمی و آثار آیت الله سید حسین شمس خراسانی

    آیة اللَّه سید حسین شمس خراسانی ره به سال1346قمری ،1306شمسی در اطراف مشهد، به دنیا آمدند.