• معرفی موضوعات و اولویت های پژوهشی در علوم اسلامی

    معرفی موضوعات و اولویت های پژوهشی در علوم اسلامی

    تهیه معاونت پژوهش حوزه های علمیه