• علیرضا مختار‌پور، رئیس کتابخانه ملی و مهدی رمضانی،  سرپرست نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور شد

    علیرضا مختار‌پور، رئیس کتابخانه ملی و مهدی رمضانی، سرپرست نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور شد

    علیرضا مختار‌پور، با حکم رئیس‌جمهوری، به‌عنوان رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی منصوب شد