• برگزاری مجلس ختم ارتحال آیت الله شمس خراسانی در دفتر آیت الله سیستانی

    برگزاری مجلس ختم ارتحال آیت الله شمس خراسانی در دفتر آیت الله سیستانی

    مجلس ختم ارتحال آیت الله شمس خراسانی در دفتر آیت الله سیستانی برگزار شد