• بحران کرونا و کشمکش های علم و دین

    بحران کرونا و کشمکش های علم و دین

    گفت و گویی با حجت الا سلام والمسلمین دکتر رسول جعفریان

  • مبارزه با خرافات و اباطیلی به نام طب سنتی  رسول جعفریان

    مبارزه با خرافات و اباطیلی به نام طب سنتی رسول جعفریان

    انتشار خبر نهادهای رسمی مبنی بر ممنوعیت فعالیت های آقای تبریزیان و شاگردان وی در حوزه طب سنتی و اسلامی و غیرقانونی بودن اقدامات نامبرده