• دور انداختن 150 تن گندم در سیزده بدر

    دور انداختن 150 تن گندم در سیزده بدر

    چکیده: اگر هر خانواده ایرانی به طور متوسط 100 گرم از گندم را برای سبزه سفره هفت سین خود در نظر بگیرند و اگر تعداد خانوارهای ایرانی را 15 میلیون خانوار در نظر بگیریم با یک حساب سر انگشتی خواهیم دید که در یک روز 150 تن گندم سبز شده از بین می رود.   بال