• بوی معطر استقلال روحانیت   محمد مطهری

    بوی معطر استقلال روحانیت محمد مطهری

    آبان ۱۴۰۰، نقطه عطفی در تاریخ روحانیت پس از انقلاب؟