• مصوبات جلسه 636 هیات انتخاب و خرید کتاب

    مصوبات جلسه 636 هیات انتخاب و خرید کتاب

    خرید 441 عنوان کتاب از ناشران مصوب شد

  • مصوبات جلسه 632 و 633 هیات انتخاب و خرید کتاب

    مصوبات جلسه 632 و 633 هیات انتخاب و خرید کتاب

    هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوبات جلسه632  و 633 را اعلام کرد